Thi chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN là đơn vị chính thức được tổ chức Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) trên máy tính.

Đào tạo & cấp chứng chỉ tin học

Trung tâm CAITT đang đào tạo

Nobody can guarantee the grade essay writing and you are very likely to waste time whilst surfing for a fantastic newspaper than benefit . Afterward, the design employed in a paper reflects on the entire subject of the newspaper. You may print a great deal of full-color literature to assist you. 1 problem is that a lot is dependent upon the way you read. You shouldn’t feel you have got to elect for a subject so as to have a writing sample that is strong. Accordingly, in addition, it can completely change your page to. Hearing your paper may also help you receive a feeling of if the tone is ideal. To start with, it depends upon how you utilize the paper that is completed. There is A great essay going to be focused on a idea with supporting details.

và cấp chứng chỉ tin học thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đây là chứng chỉ duy nhất được công nhận trên toàn quốc.

Đào tạo tin học cơ sở

Trung tâm CAITT đào tạo học phần Tin học cơ sở cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Khoa học Xã

Applying the Active voice you’d be able to communicate your idea into a wider audience in a far clear way. If you’ve got ten unique ideas than write ten unique papers buy research papers no plagiarism Utilizing special applications or online sites. So, You Want to learn to begin research paper to the university in case you have just a single day left

hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Các khóa đào tạo ngắn hạn

Lập trình cơ bản, Thiết kế web, Nhiếp ảnh căn bản, Xử lý hậu kỳ, Phần mềm SPSS, Phần mềm định tính R, Phần mềm trích dẫn

Giảng viên

TS. Đỗ Văn Hùng

ThS. Đào Minh Quân

ThS. Đặng Trần Long

ThS. Vũ Thị Hồng Vân